Vedtægter og Regler

Love og vedtægter

 GLOSTRUP 95

 Vedtægter og regler for foreningen Glostrup 95.

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

 

Stk. 1. Foreningens navn er Glostrup 95. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 

Stk. 3. Foreningen er medlem af Dansk Boldspils Union og DIF. 

 

§ 2. Formål

 

Stk. 1. Foreningens formål er: 

a) med udgangspunkt i aktiviteten - fodbold, og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.   

 

§ 3. Medlemskreds

 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 

 

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, via foreningens hjemmeside, Glostrup95.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

 

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et halvår/sæson pr. regnskabsår. 

 

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert halvår/sæson pr. regnskabsår. 

 

 

§ 4. Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev på mail samt sms til medlemmerne, med angivelse af dagsorden. 

 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af stemmetællere.   2. Valg af formand.   3. Valg af dirigent.    4. Valg af næstformand.   5. Formandens beretning.   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  7. Regnskabsaflæggelse.   8. Valg af revisor.  9. Behandling af indkomne forslag.  10. Eventuelt.  11. Fastsættelse af kontingent.  12. Godkendelse af budget. 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 

 

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og næstformanden. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, så der hvert år vælges formand på ulige år og næstformand på lige år. Kassereren vælges på lige år. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

 

Stk. 4. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§ 9. Vedtægtsændringer

 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

 

Stk. 2. Foreningens formue, skal i tilfælde af opløsning, anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

 

§ 11. Datering 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10.03.2016 og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 27.04.2016.